Comunicat de la Conferència de Degans dels Estudis de Comunicació de les Universitats Catalanes

La Conferència de degans dels Estudis de Comunicació de les Universitats Catalanes, reunida el dia 26 de març de 2015 a la Facultat de Ciències de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona acorda elaborar aquest document que, de forma sintètica, explicita la posició de la Conferència respecte de l’actual moment que viuen els estudis universitaris de Comunicació a Catalunya i la possibilitat que per part de la Direcció General d’Universitats de la Generalitat de Catalunya es pretengui reduir en relació al RD 43/2015 del 2 de febrer l’oferta docent i de places de grau dels estudis de Comunicació a les universitats de Catalunya.

En les societats avançades la centralitat i la rellevància de la comunicació és cada vegada més evident, ja que aquestes societats s’articulen a partir dels fluxos d’informació i de comunicació que circulen constantment a través de les seves xarxes. El desenvolupament futur del nostre país com a un país avançat depèn en gran mesura de què puguem dotarnos d’uns sistemes d’informació adequats. Però aquest repte no es juga només en el terreny de l’adaptació a les tecnologies més sofisticades, sinó també en la capacitat de generar estratègies i continguts que responguin als objectius econòmics, socials i culturals de la societat.

En els últims anys estem assistint a una crisi en els sectors “tradicionals” de la comunicació que afecta tant les estructures empresarials com la configuració dels mercats laborals. Aquesta crisis no pot atribuirse simplement a la crisis econòmica que pateix Europa, i en particular els països del sud, sinó al desenvolupament imparable de les noves tecnologies de la informació i de la comunicació que condueixen a la transformació profunda dels sistemes i de les formes de comunicació referent a la seva producció, distribució i ús i consum. Tot i què aquestes transformacions afecten al creixement de sectors que podríem denominar tradicionals periodisme, publicitat, producció audiovisual, etc. només des d’una perspectiva simple i a curt termini podria pensar se que la comunicació és un sector en retrocés; al contrari, és necessari entendre que serà un sector transformat, amb uns nous perfils professionals i que seguirà ocupant un lloc central per al desenvolupament social, econòmic i cultural de les societats.

Com a sector en expansió i central en el desenvolupament de les societats contemporànies, la comunicació requereix d’una estructura acadèmica de formació de professionals i de recerca d’acord amb la seva rellevància social, econòmica i cultural. Per això és necessari potenciar els estudis universitaris de comunicació a Catalunya. Això implica, per descomptat, consolidar l’oferta d’estudis de comunicació en les seves actuals dimensions i graus d’especialització; la qual cosa no exclou una revisió dels plans d’estudis i de les activitats formatives dels centres universitaris per adequar‐los als nous escenaris emergents dins del sector i als nous perfils professionals que es van obrint pas.

Els estudis universitaris de comunicació a Catalunya, a l’Estat Espanyol, a Europa i en tots els països desenvolupats, contràriament al que succeeix amb altres tipus d’estudis universitaris, tenen una alta demanda per part dels joves que trien aquests estudis per orientar el seu futur. Aquesta alta demanda no és conjuntural, sinó que durant l’última dècada ha estat creixent, sòlida i sostinguda, i ha provocat que per accedir als centres públics que imparteixen aquests estudis siguin necessàries unes notes de tall molt altes. L’alta demanda dels estudis universitaris de comunicació no ha d’entendre’s com un pur atzar capritxós, sinó que respon al fet que els joves són capaços, entre d’altres coses, de detectar tendències socials profundes, més enllà de les conjuntures immediates.

Consolidar els estudis universitaris de comunicació a Catalunya per donar suport a un sector de la comunicació potent i de futur al nostre país, suposa un repte per a tots els actors implicats. Aquesta consolidació passa per la implementació d’algunes directrius estratègiques que considerem rellevants:

  • Consolidar, i per tant, no reduir ni diluir, l’oferta docent i de places de grau en els estudis de comunicació de les universitats catalanes.
  • Entendre la comunicació com un sector complex en què conviuen diferents funcions professionals i mitjans i que, per tant, necessiten de graus especialitats des del primer curs.
  • Fomentar la dimensió cultural i el caràcter crític dels estudiants de comunicació a partir d’una formació transversal que integri diferents àmbits científics.
  • Potenciar la R+D i la innovació en l’àmbit de la comunicació.
  • Potenciar la formació contínua en màsters i postgraus tant de perfil investigador com professionalitzador.
  • Permetre la suficient flexibilitat dels plans d’estudi per tal de poder adequar la formació que s’imparteix en els graus als nous escenaris de la comunicació i als nous perfils professionals que canvien constantment.
  • Introduir matèries i coneixements de comunicació en altres estudis universitaris que es dirigeixen a la formació de professionals pels quals obtenir competències en la producció d’estratègies comunicatives i continguts informatius és ja absolutament necessari.
  • Introduir de manera decidida la formació en comunicació en l’educació secundària amb l’objectiu de preparar adequadament als futurs ciutadans per desenvolupar‐se en una societat en la qual la comunicació defineix de manera fonamental l’entorn en el qual vivim.

Atès aquestes directrius, i la publicació del RD RD 43/2015, la Conferència de degans exposa:

En primer lloc, que s’adhereix al manifest aprovat per l’ATIC, a Madrid, el 13 de març de 2015.

En segon lloc, que qualsevol revisió de l’estructura dels estudis de comunicació tingui en compte les conclusions de la ‘Ponència per a la diagnosi i el replantejament dels estudis en els ensenyaments de Comunicació Audiovisual’ i les de la ‘Ponència per a la diagnosi i l’elaboració de recomanacions sobre els estudis de Periodisme a Catalunya’, impulsades per la DGU, així com també les conclusions de l’informe de la Mesa Sectorial dels Mitjans de Comunicació a Catalunya, de maig de 2013, promoguda pel Col∙legi de Periodistes de Catalunya i la Secretaria de Comunicació del Govern de la Generalitat.

Així mateix, manifesta que qualsevol revisió que s’impulsi tingui en compte i demani la participació dels degans i deganes en les decisions acadèmiques.

En aquest sentit, la Conferència de degans demana una reunió urgent amb la DGU per comunicar‐li aquesta decisió.

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) , 26 de març de 2015

Get a quote

If you want to get a free consultation without any obligations, fill in the form below and we'll get in touch with you.